ကဖီးအွန်းသဝေး

အမှတ်(၁၂၁/အီး) ၊ သံလွင်လမ်း နှင့်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထောင့် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

တစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်(Blue Wine)

ကန့်သတ်ချက်

Only Wednesday

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-09-17) - ( 2019-12-31)