ဆာဖာရီ စနက်ဘားနှင့်ကေတီဗီ

ဆရာစံလမ်း၊ ခြံအမှတ် (၆၄ ဘီ) ၊ဆရာစံ မြောက် နောက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Buy 4 Get 2

ကန့်သတ်ချက်

12pm to 9pm (Only Room Bill)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-06-24) - ( 2019-12-31)