Burma Bistro

အမှတ် - ၆၄၄ ၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့်ရွှေဘုံသာလမ်းထောင့်၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။

ကမ်းလှမ်းခြင်း

Buy 1 Get 1 All Alcohol

ကန့်သတ်ချက်

Mon to Fri(4:30pm-7:30pm)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်

(2019-08-14) - ( 2019-11-14)