သခင်ကြီး နှင့် ငါးပိတို့စရာ

အင်္ဂလိပ်ခေတ်က အကြွင်းအကျန်စိတ်ဓါတ်တွေ..ဗိုလ်ကျခြယ်လှယ်ရတာကိုမြိန်ယှက်နေတဲ့ သခင်ကြီးတွေ...
သခင်ကြီးတွေ ခြယ်လှယ်သမျှငါးပိတို့စရာတွေ အသံကျယ်ကျယ် အော်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်အမှန်တရားဟာ
အခြေခံဘဝတွေအတွက်သူစိမ်းသက်သက်သာရပ်နေရဦးမှာ ...